โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อผลิต ไม้แปรรูปจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย และ อบ อัดน้ำยา อยู่ที่ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-34(1)-105/61บก

ชื่อโรงงาน: บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0415558000909

ประกอบกิจการ: แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อผลิต ไม้แปรรูปจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย และ อบ อัดน้ำยา

สถานที่ตี้ง: 94 2 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03401

เงินทุน: 57800000 บาท

คนงาน: 80 คน

แรงม้า: 886.3 แรงม้า

TSIC: 16101

วันที่ใบอนุญาต: 17 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 14000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 18000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10800000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 15000000 บาท