โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมบำรุง ซ่อมแซม และเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20130008425622

ชื่อโรงงาน: บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105525036699

ทะเบียนเดิม: จ3-95(1)-5/62ปท

ประกอบกิจการ: ซ่อมบำรุง ซ่อมแซม และเคาะพ่นสีรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 45/6 8 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 24300000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 124.55 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 11 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 6300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 7000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท