โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท อีซูซุนครหลวงมอเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20130008025620

ชื่อโรงงาน: บริษัท อีซูซุนครหลวงมอเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อีซูซุนครหลวงมอเตอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105525031492

ทะเบียนเดิม: จ3-95(1)-4/62ปท

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 90/159 12 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 113627624 บาท

คนงาน: 13 คน

แรงม้า: 87.49 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 11 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 95000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 8627624 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท