โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท อัมพรฟูดส์ (2016) จำกัด

ประกอบกิจการ ทำอาหารและเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ อยู่ที่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-8(1)-37/61สส

ชื่อโรงงาน: บริษัท อัมพรฟูดส์ (2016) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อัมพรฟูดส์ (2016) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0755559000624

ประกอบกิจการ: ทำอาหารและเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

สถานที่ตี้ง: 87/1 11 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์: 082-3554135

โรงงานประเภท: 00801

เงินทุน: 10000000 บาท

คนงาน: 20 คน

แรงม้า: 57.49 แรงม้า

TSIC: 10302

วันที่ใบอนุญาต: 29 ต.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1300000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3700000 บาท