โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ อยู่ที่ สมุทรสาคร 74110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(14)-9/55สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น สายรัดท่อ

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 8 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: 06414

โรงงานประเภท: 58000000

เงินทุน: 145 บาท

คนงาน: 485 คน

แรงม้า: 28910 แรงม้า

TSIC: 14 ก.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 8000000

มูลค่าที่ดิน: 35000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท