โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท อริยผล เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-4(3)-2/61ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท อริยผล เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อริยผล เทรดดิ้ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 012557019951

ประกอบกิจการ: ผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 53239 4 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี 20170

โทรศัพท์: 081-8504195

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 00403 บาท

คนงาน: 10000000 คน

แรงม้า: 23 แรงม้า

TSIC: 269.5

วันที่ใบอนุญาต: 10139

เริ่มดำเนินการ: 2 มี.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 6500000 บาท