โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท อพอลโล อินดัสทรี จำกัด

ประกอบกิจการ ฉีดพลาสติกทำเครื่องใช้พลาสติก เครื่องเรือน ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี อยู่ที่ พานทอง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20200115225627

ชื่อโรงงาน: บริษัท อพอลโล อินดัสทรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อพอลโล อินดัสทรี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0205550013574

ทะเบียนเดิม: จ3-53(1)-29/62ชบ

ประกอบกิจการ: ฉีดพลาสติกทำเครื่องใช้พลาสติก เครื่องเรือน ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 52725 5 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 20160

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 5000000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 472.5 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 3 พ.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท