โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ห้า หนึ่ง หก แปด จำกัด

ประกอบกิจการ ห้องเย็นเก็บรักษาพืชผลการเกษตร ความจุ 4,500 ตัน อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-92-25/61ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท ห้า หนึ่ง หก แปด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ห้า หนึ่ง หก แปด จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0135560025673

ประกอบกิจการ: ห้องเย็นเก็บรักษาพืชผลการเกษตร ความจุ 4,500 ตัน

สถานที่ตี้ง: 99/39 9 เทศบาล 4 คลองหลวง คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09200

เงินทุน: 164300000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 360 แรงม้า

TSIC: 52101

วันที่ใบอนุญาต: 5 ก.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 24300000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 140000000 บาท