โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท หัตถาอุตสาหกรรมโลหะกิจ จำกัด

ประกอบกิจการ สร้างและซ่อมแซมเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์จากเหล็กและสแตนเลส อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740065125624

ชื่อโรงงาน: บริษัท หัตถาอุตสาหกรรมโลหะกิจ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท หัตถาอุตสาหกรรมโลหะกิจ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745560002678

ทะเบียนเดิม: จ3-64(1)-1/62สค

ประกอบกิจการ: สร้างและซ่อมแซมเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์จากเหล็กและสแตนเลส

สถานที่ตี้ง: 38/2 2 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 06401

เงินทุน: 13000000 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 489.39 แรงม้า

TSIC: 25949

วันที่ใบอนุญาต: 11 มี.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท