โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท หัง ไท่ เมททอล อิเล็กทรอนิกส์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ สามพราน นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10730140325622

ชื่อโรงงาน: บริษัท หัง ไท่ เมททอล อิเล็กทรอนิกส์ เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท หัง ไท่ เมททอล อิเล็กทรอนิกส์ เทรดดิ้ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745557002743

ทะเบียนเดิม: 3-105-40/62นฐ

ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

สถานที่ตี้ง: 99 6 ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 10500

เงินทุน: 5300000 บาท

คนงาน: 18 คน

แรงม้า: 153.5 แรงม้า

TSIC: 38211

วันที่ใบอนุญาต: 29 พ.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 50000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท