โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท หยง เหว่ย ไบโอแมส เอ็นเนอจี้ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตซิลิโคนออยล์ จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-106-10/61ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท หยง เหว่ย ไบโอแมส เอ็นเนอจี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท หยง เหว่ย ไบโอแมส เอ็นเนอจี้ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0115546001860

ประกอบกิจการ: ผลิตซิลิโคนออยล์ จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

สถานที่ตี้ง: 206/1 1 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี 20220

โทรศัพท์: 0 2347 3838-9

โรงงานประเภท: 10600

เงินทุน: 34000000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 2833.87 แรงม้า

TSIC: 38300

วันที่ใบอนุญาต: 19 ม.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 15000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 4000000 บาท