โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สไมล์ ไอซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งหลอดและน้ำแข็งซอง อยู่ที่ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20130216725623

ชื่อโรงงาน: บริษัท สไมล์ ไอซ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สไมล์ ไอซ์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0135560002363

ทะเบียนเดิม: จ3-14-26/62ปท

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำแข็งหลอดและน้ำแข็งซอง

สถานที่ตี้ง: 2 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 16500000 บาท

คนงาน: 27 คน

แรงม้า: 378.5 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 22 ส.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท