โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สไมล์ บีฟ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดแต่งเนื้อโคขุน อยู่ที่ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20720014025620

ชื่อโรงงาน: บริษัท สไมล์ บีฟ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สไมล์ บีฟ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-4(5)-1/62สพ

ประกอบกิจการ: ตัดแต่งเนื้อโคขุน

สถานที่ตี้ง: 119/1 7 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์: 035-960193

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00405

เงินทุน: 10200000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 91 แรงม้า

TSIC: 10133

วันที่ใบอนุญาต: 18 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 200000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 7000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท