โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สแกนท๊อป อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์การยาง เช่น ใบพัดปัดน้ำฝน อยู่ที่ ปลวกแดง ระยอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-52(4)-17/61รย

ชื่อโรงงาน: บริษัท สแกนท๊อป อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สแกนท๊อป อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 215559003105

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์การยาง เช่น ใบพัดปัดน้ำฝน

สถานที่ตี้ง: 91/3 1 ทางหลวงสาย3138 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 21140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 5204

เงินทุน: 27000000 บาท

คนงาน: 39 คน

แรงม้า: 498.94 แรงม้า

TSIC: 22199

วันที่ใบอนุญาต: 24 ส.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 14000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 8000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท