โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สุนันทา รีไซเคิล 2017 จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ บ้านสร้าง ปราจีนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-105-42/61ปจ

ชื่อโรงงาน: บริษัท สุนันทา รีไซเคิล 2017 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สุนันทา รีไซเคิล 2017 จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0255560000807

ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

สถานที่ตี้ง: 8 3 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150

โทรศัพท์: 09 2252 3785

โรงงานประเภท: 10500

เงินทุน: 15000000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 130.5 แรงม้า

TSIC: 38211

วันที่ใบอนุญาต: 9 เม.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท