โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สหชาญเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตพื้นรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าจากพลาสติก อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(7)-1/61สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท สหชาญเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตพื้นรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าจากพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 38/97-98 8 เศรษฐกิจ 1 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05307

เงินทุน: 2300000 บาท

คนงาน: 22 คน

แรงม้า: 376 แรงม้า

TSIC: 15209

วันที่ใบอนุญาต: 18 ม.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ: 14 ก.พ. 2561

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 800000 บาท