โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สวัสดีเอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง จำกัด (สหกรณ์การเกษตรพูนสุข) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 MW อยู่ที่ พะโต๊ะ ชุมพร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88(1)-46/61ชพ

ชื่อโรงงาน: บริษัท สวัสดีเอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง จำกัด (สหกรณ์การเกษตรพูนสุข) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สวัสดีเอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 MW

สถานที่ตี้ง: นส.ก.เลขที่915เบ้ท10ก.หน้า15 10 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 86180

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 08801

เงินทุน: 236000000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 13403.699 แรงม้า

TSIC: 35101

วันที่ใบอนุญาต: 18 ต.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 30000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 7000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 193000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 6000000 บาท