โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล อะกรีคัลเจอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตวิตามินอาหารเสริมสำหรับสัตว์น้ำ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740150225628

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล อะกรีคัลเจอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล อะกรีคัลเจอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0125544007348

ทะเบียนเดิม: จ2-15(1)-4/62สค

ประกอบกิจการ: ผลิตวิตามินอาหารเสริมสำหรับสัตว์น้ำ

สถานที่ตี้ง: 89/79-80 2 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 01501

เงินทุน: 13900000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 33 แรงม้า

TSIC: 10801

วันที่ใบอนุญาต: 12 มิ.ย 2562

เริ่มดำเนินการ: 12 มิ.ย 3105

มูลค่าที่ดิน: 2400000 บาท

มูลค่าอาคาร: 8000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท