โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด

ประกอบกิจการ หล่อหลอมโลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ข้อต่อเหล็ก ชุบสังกะสี อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10740056825622

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105520017149

ทะเบียนเดิม: 3-59-4/62สค

ประกอบกิจการ: หล่อหลอมโลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ข้อต่อเหล็ก ชุบสังกะสี

สถานที่ตี้ง: 61 2 เศรษฐกิจ 1 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05900

เงินทุน: 418000000 บาท

คนงาน: 390 คน

แรงม้า: 7600 แรงม้า

TSIC: 24101

วันที่ใบอนุญาต: 4 มี.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 120000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 31000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 217000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000000 บาท