โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สมใจฟู๊ด จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องแกง อยู่ที่ เมืองตรัง ตรัง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20920004625625

ชื่อโรงงาน: บริษัท สมใจฟู๊ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สมใจฟู๊ด จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0925561000511

ทะเบียนเดิม: จ2-13(8)-1/62ตง

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องแกง

สถานที่ตี้ง: 20/8 4 บางรัก เมืองตรัง ตรัง 92000

โทรศัพท์: 081957019

อีเมล:

โรงงานประเภท: 01308

เงินทุน: 8800000 บาท

คนงาน: 19 คน

แรงม้า: 36.05 แรงม้า

TSIC: 10771

วันที่ใบอนุญาต: 4 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 6000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท