โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สมนึกลำพูน จำกัด

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ ลำพูน 51000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(1)-26/55ลพ

ชื่อโรงงาน: บริษัท สมนึกลำพูน จำกัด

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: แปรรูปไม้โดยเครืองจักร

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 4 – – หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน 51000 053598071

โทรศัพท์: 03401

โรงงานประเภท: 1800000

เงินทุน: 20 บาท

คนงาน: 207 คน

แรงม้า: 20100 แรงม้า

TSIC: 25 มิ.ย 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 200000 บาท

มูลค่าอาคาร: 600000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท