โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สตาร์เทค สตีล เดชอุดม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำหลังคาเหล็กรีดลอน อยู่ที่ เดชอุดม อุบลราชธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-64(12)-8/56อบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท สตาร์เทค สตีล เดชอุดม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สตาร์เทค สตีล เดชอุดม จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0345553000367

ประกอบกิจการ: ทำหลังคาเหล็กรีดลอน

สถานที่ตี้ง: 163 29 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06412

เงินทุน: 13540000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 28 แรงม้า

TSIC: 25999

วันที่ใบอนุญาต: 3 เมษายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 540000 บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท