โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ศิริวิลัย 2558 จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากพลาสติก อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20110017325625

ชื่อโรงงาน: บริษัท ศิริวิลัย 2558 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ศิริวิลัย 2558 จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-53(1)-9/62สป

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 113 2 บางพลี-ตำหรุ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 11000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 109.18 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 21 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท