โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ศรีเต็งกลการ จำกัด

ประกอบกิจการ ประกอบ ดัดแปลง อุปกรณ์และชิ้นส่วนตกแต่งของรถบรรทุก อยู่ที่ เมืองนครปฐม นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20730014525628

ชื่อโรงงาน: บริษัท ศรีเต็งกลการ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ศรีเต็งกลการ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-77(2)-5/62นฐ

ประกอบกิจการ: ประกอบ ดัดแปลง อุปกรณ์และชิ้นส่วนตกแต่งของรถบรรทุก

สถานที่ตี้ง: 16/6 7 ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 07702

เงินทุน: 18500000 บาท

คนงาน: 14 คน

แรงม้า: 356.5 แรงม้า

TSIC: 29309

วันที่ใบอนุญาต: 18 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 8000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท