โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท วีอาร์พี ออโต้กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-140/61มค

ชื่อโรงงาน: บริษัท วีอาร์พี ออโต้กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วีอาร์พี ออโต้กรุ๊ป จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 62 1 – – ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 9501

เงินทุน: 20000000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 25 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 21 ก.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท