โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท วินเนอร์ โพลีพลาส จำกัด

ประกอบกิจการ บด ย่อย และหลอมเม็ดพลาสติก อยู่ที่ สามพราน นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(9)-16/61นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท วินเนอร์ โพลีพลาส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วินเนอร์ โพลีพลาส จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0735559003780

ประกอบกิจการ: บด ย่อย และหลอมเม็ดพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 16/2 5 บางช้าง สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05309

เงินทุน: 24000000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 285 แรงม้า

TSIC: 22299

วันที่ใบอนุญาต: 3 ก.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 6000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท