โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท วิจิตรไทร์เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการ 5/32 อยู่ที่ นนทบุรี 11120

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-130/55นบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท วิจิตรไทร์เซอร์วิส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วิจิตรไทร์เซอร์วิส จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ซ่อมรถยนต์ เช่น ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เปลี่ยนยาง เป็นต้น

ประกอบกิจการ: 5/32

สถานที่ตี้ง: 1 ราชพฤกษ์ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 09501

โรงงานประเภท: 7500000

เงินทุน: 7 บาท

คนงาน: 83.09 คน

แรงม้า: 50200 แรงม้า

TSIC: 10 ก.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท