โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท วิคเตอร์ น้ำดื่ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตขวดและน้ำดื่ม อยู่ที่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20400277225627

ชื่อโรงงาน: บริษัท วิคเตอร์ น้ำดื่ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วิคเตอร์ น้ำดื่ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745561006154

ทะเบียนเดิม: จ3-20(1)-21/62ขก

ประกอบกิจการ: ผลิตขวดและน้ำดื่ม

สถานที่ตี้ง: 585 3 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 02001

เงินทุน: 38000000 บาท

คนงาน: 50 คน

แรงม้า: 495 แรงม้า

TSIC: 11041

วันที่ใบอนุญาต: 25 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 15000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท