โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท รุ่งเจริญศรีชัย (2018) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740017825628

ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งเจริญศรีชัย (2018) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งเจริญศรีชัย (2018) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745561010101

ทะเบียนเดิม: จ3-53(5)-9/62สค

ประกอบกิจการ: ผลิตเม็ดพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 88/9 3 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05305

เงินทุน: 5500000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 490 แรงม้า

TSIC: 22230

วันที่ใบอนุญาต: 22 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท