โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ อยู่ที่ บางพลี  สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(13)-4/58สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ

สถานที่ตี้ง: 899/30 21 จงศิริพาร์คแลนด์ คลองอาเสี่ย บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06413

เงินทุน: 22911000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 215.08 แรงม้า

TSIC: 28221

วันที่ใบอนุญาต: 8-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 130000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 19781000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท