โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท รอยัล ชาร์ปเพนนิ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตใบเลื่อยวงเดือน อยู่ที่ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20240052725627

ชื่อโรงงาน: บริษัท รอยัล ชาร์ปเพนนิ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รอยัล ชาร์ปเพนนิ่ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: สจ.3113403

ทะเบียนเดิม: จ3-67(8)-1/62ฉช

ประกอบกิจการ: ผลิตใบเลื่อยวงเดือน

สถานที่ตี้ง: 8 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 6708

เงินทุน: 150000000 บาท

คนงาน: 25 คน

แรงม้า: 490.88 แรงม้า

TSIC: 28199

วันที่ใบอนุญาต: 27 ก.พ. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 90000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 30000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท