โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ยู อาร์ ซี พาวเวอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ อยู่ที่ อุดรธานี 41130

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88-20/55อด

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู อาร์ ซี พาวเวอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยู อาร์ ซี พาวเวอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 13 หนองเม็ก-บ้านดุง หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 41130 081-9357515

โทรศัพท์: 08800

โรงงานประเภท: 80000000

เงินทุน: 17 บาท

คนงาน: 1569.05 คน

แรงม้า: 40101 แรงม้า

TSIC: 15 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 65000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท