โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด

ประกอบกิจการ หลอมหล่อและรีดอลูมิเนียมหน้าตัดต่าง ๆ ชุบอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดต่าง ๆ เคลือบและพ่นสีอลูมิเนียม คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และหลอมหล่ออลูมิเนียมจากเศษและตะกรันอลูมิเนียม (SCRAP AND DROSS) อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-60-14/61ปจ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 025537000235

ประกอบกิจการ: หลอมหล่อและรีดอลูมิเนียมหน้าตัดต่าง ๆ ชุบอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดต่าง ๆ เคลือบและพ่นสีอลูมิเนียม คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และหลอมหล่ออลูมิเนียมจากเศษและตะกรันอลูมิเนียม (SCRAP AND DROSS)

สถานที่ตี้ง: 107 3 ระเบาะไผ่-โคกขวาง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์: 037-466777

โรงงานประเภท: 06000

เงินทุน: 2220000000 บาท

คนงาน: 890 คน

แรงม้า: 64296.04 แรงม้า

TSIC: 24101

วันที่ใบอนุญาต: 13 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ: 17 ธ.ค. 2547

มูลค่าที่ดิน: 70000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 400000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1250000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000000 บาท