โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ยูโนเคม อะโกรเทค จำกัด

ประกอบกิจการ ผสม-บรรจุเคมีภัณฑ์และผลิตปุ๋ย อยู่ที่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-43(1)-87/56ฉช

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูโนเคม อะโกรเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูโนเคม อะโกรเทค จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105555135865

ประกอบกิจการ: ผสม-บรรจุเคมีภัณฑ์และผลิตปุ๋ย

สถานที่ตี้ง: 88 3 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 04301

เงินทุน: 51000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 12 แรงม้า

TSIC: 20121

วันที่ใบอนุญาต: 2 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 16000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท