โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ยูเนี่ยม แอพพลาย จำกัด

ประกอบกิจการ 121/1 อยู่ที่ ชลบุรี 20160

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-158/55ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยม แอพพลาย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเนี่ยม แอพพลาย จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว เช่น ระบบส่งกำลัง กระบอกไฮโดรลิค พ่นสีกันสนิมรถยนต์และอุปกรณ์ กลึง เชื่อมโลหะทั่วไป และผลิตซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก

ประกอบกิจการ: 121/1

สถานที่ตี้ง: 3 หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 09501

โรงงานประเภท: 31000000

เงินทุน: 30 บาท

คนงาน: 295.5 คน

แรงม้า: 50200 แรงม้า

TSIC: 28 ก.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 10000000

มูลค่าที่ดิน: 6000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท