โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุสินค้าทั่วไป เช่น โพรไพลีน โกลคอล อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-91(1)-13/56ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105512002448

ประกอบกิจการ: แบ่งบรรจุสินค้าทั่วไป เช่น โพรไพลีน โกลคอล

สถานที่ตี้ง: 169/9 1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09101

เงินทุน: 118550000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 140.5 แรงม้า

TSIC: 25941

วันที่ใบอนุญาต: 6 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 37250000 บาท

มูลค่าอาคาร: 70000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 7300000 บาท