โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ นำของเสียหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของโลหะ มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และบดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-106-1/59สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105537075619

ประกอบกิจการ: นำของเสียหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของโลหะ มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และบดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ตี้ง: 117/42 9 – เทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2706 5217

โรงงานประเภท: 10600

เงินทุน: 7000000 บาท

คนงาน: 9 คน

แรงม้า: 200.83 แรงม้า

TSIC: 38000

วันที่ใบอนุญาต: 8 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท