โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ยูนีคแบมบู จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไม้เสียบอาหารจากไม้ไผ่ อยู่ที่ ปากเกร็ด นนทบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: อ2-35-1/61นบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนีคแบมบู จำกัด

ผู้ประกอบการ: นายพรชัย ลิขสิทธิธนานนท์

ทะเบียนพาณิชย์: 0105547062722

ประกอบกิจการ: ผลิตไม้เสียบอาหารจากไม้ไผ่

สถานที่ตี้ง: 34/5 2 บางพลับ 2 ชัยพฤกษ์ บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 0891273577

โรงงานประเภท: 03500

เงินทุน: 4300000 บาท

คนงาน: 22 คน

แรงม้า: 38.5 แรงม้า

TSIC: 16230

วันที่ใบอนุญาต: 20 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ: 20 ธ.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 300000 บาท