โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ผลิตยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อยู่ที่ บ้านแฮด ขอนแก่น

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-50(4)-13/61ขก

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนพาณิชย์: 0107548000447

ประกอบกิจการ: ผลิตยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 4605 1 ทล1039 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 05004 บาท

คนงาน: 22200000 คน

แรงม้า: 8 แรงม้า

TSIC: 1452

วันที่ใบอนุญาต: 19209

เริ่มดำเนินการ: 16 มี.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท