โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ 199 อยู่ที่ สุราษฎร์ธานี 84170

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-89-1/55สฎ

ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตก๊าซชีวภาพ

ประกอบกิจการ: 199

สถานที่ตี้ง: 10 – – ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170 088-7660760

โทรศัพท์: 08900

โรงงานประเภท: 70800000

เงินทุน: 4 บาท

คนงาน: 85 คน

แรงม้า: 24110 แรงม้า

TSIC: 17 มกราคม 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 70800000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท