โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท มิตซูเพชรบุรี จำกัด

ประกอบกิจการ ศูนย์ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ เมืองเพชรบุรี  เพชรบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-207/57พบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตซูเพชรบุรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มิตซูเพชรบุรี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: พบ.000681

ประกอบกิจการ: ศูนย์ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 75 1 – เพชรเกษม ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 38000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 183 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 17-Oct-57

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 22000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 6000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท