โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท มาเท็ค เซาท์อีสท์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-77(2)-20/56ปจ

ชื่อโรงงาน: บริษัท มาเท็ค เซาท์อีสท์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มาเท็ค เซาท์อีสท์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0255555001019

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์

สถานที่ตี้ง: นส.4 จ.9120,9369 7 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 07702

เงินทุน: 58959000 บาท

คนงาน: 24 คน

แรงม้า: 184.52 แรงม้า

TSIC: 29309

วันที่ใบอนุญาต: 4 เมษายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5963000 บาท

มูลค่าอาคาร: 30000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 14054000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 8942000 บาท