โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ภูคลี วอเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำน้ำดื่ม อยู่ที่ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20360006425627

ชื่อโรงงาน: บริษัท ภูคลี วอเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ภูคลี วอเตอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0365560000148

ทะเบียนเดิม: จ2-20(1)-1/62ชย

ประกอบกิจการ: ทำน้ำดื่ม

สถานที่ตี้ง: 999 11 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 02001

เงินทุน: 4350000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 43.5 แรงม้า

TSIC: 11041

วันที่ใบอนุญาต: 9 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ: 9 ม.ค. 2562

มูลค่าที่ดิน: 50000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 300000 บาท