โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อยู่ที่ บ้านธิ ลำพูน

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-50(4)-2/61ลพ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0505548000646

ประกอบกิจการ: ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ตี้ง: 14 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 51180

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05004

เงินทุน: 18700000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 491.97 แรงม้า

TSIC: 19209

วันที่ใบอนุญาต: 10 ม.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2700000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท