โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ฟู่ เถียน จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740015525626

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟู่ เถียน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟู่ เถียน จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745553000941

ทะเบียนเดิม: จ3-53(5)-8/62สค

ประกอบกิจการ: ผลิตเม็ดพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 37/198 9 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05305

เงินทุน: 14000000 บาท

คนงาน: 11 คน

แรงม้า: 490 แรงม้า

TSIC: 22230

วันที่ใบอนุญาต: 21 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 4000000 บาท