โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ปลวกแดง ระยอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(13)-13/61รย

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 012557000964

ประกอบกิจการ: กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

สถานที่ตี้ง: 777 8 ระยอง-ปลวกแดง แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 21140

โทรศัพท์: 02-922-3900-8

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 06413 บาท

คนงาน: 125000000 คน

แรงม้า: 5 แรงม้า

TSIC: 89

วันที่ใบอนุญาต: 25922

เริ่มดำเนินการ: 7 มี.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 40000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 25000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท