โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ฟาร์มเห็ดระยองแอนด์วีวีไบโอเทค จำกัด

ประกอบกิจการ การเพาะเชื้อเห็ด อยู่ที่ แกลง ระยอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(8)-1/57รย

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟาร์มเห็ดระยองแอนด์วีวีไบโอเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟาร์มเห็ดระยองแอนด์วีวีไบโอเทค จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0215555005049

ประกอบกิจการ: การเพาะเชื้อเห็ด

สถานที่ตี้ง: 91 5 เนินฆ้อ แกลง ระยอง 21110

โทรศัพท์: 038-037657

โรงงานประเภท: 00208

เงินทุน: 30240000 บาท

คนงาน: 50 คน

แรงม้า: 498 แรงม้า

TSIC: 01302

วันที่ใบอนุญาต: 22 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 14000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 9740000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท