โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พี.เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ส์

ประกอบกิจการ ขุด ตัก ดิน และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ ดอนตูม นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10730060725629

ชื่อโรงงาน: บริษัท พี.เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ส์

ผู้ประกอบการ: บริษัท พี.เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ส์

ทะเบียนพาณิชย์: 0125548012109

ทะเบียนเดิม: 3-3(4)-11/62นฐ

ประกอบกิจการ: ขุด ตัก ดิน และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์

สถานที่ตี้ง: 2 ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม 73150

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00304

เงินทุน: 50000000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 1945 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 6 มี.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 32000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 12000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 6000000 บาท