โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์เทรด จำกัด

ประกอบกิจการ เก็บรักษาและลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังเก็บสินค้า อยู่ที่ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(5)-1/61อย

ชื่อโรงงาน: บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์เทรด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์เทรด จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105525041935

ประกอบกิจการ: เก็บรักษาและลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังเก็บสินค้า

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 25804 4 – – คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 035-779201

โรงงานประเภท: 00205

เงินทุน: 165000000 บาท

คนงาน: 14 คน

แรงม้า: 430 แรงม้า

TSIC: 52102

วันที่ใบอนุญาต: 29 ม.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 40000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 120000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท