โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พี.พี.เอ็ม.ฟาร์ม จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดบนพื้นดิน กำลังการผลิตสูงสุด 224 กิโลวัตต์ อยู่ที่ พระพุทธบาท สระบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88(1)-5/61สบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท พี.พี.เอ็ม.ฟาร์ม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พี.พี.เอ็ม.ฟาร์ม จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105548134778

ประกอบกิจการ: ผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดบนพื้นดิน กำลังการผลิตสูงสุด 224 กิโลวัตต์

สถานที่ตี้ง: โฉนดเลขที่ 10794 เล่ม 108 หน้า 94 8 – – ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 18120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 08801

เงินทุน: 9726300 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 541.36 แรงม้า

TSIC: 35101

วันที่ใบอนุญาต: 9 พ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 336000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 9000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 390300 บาท